Vikten av god jord

Vikten av god jord

En av grundstenarna till en hållbar trädgård är jorden. Utan god jord, inga växter. God jord krävs för att de växter vi planterar ska må bra och växa, och kanske viktigast av allt – för att vi ska ha tillgång till mat. 

I det här inlägget kan du läsa om vikten av god jord, hur du kan undersöka jorden i din trädgård och vad du kan göra för att förbättra jorden.

Jorden är superviktig för hur växterna trivs och frodas. Är inte jorden bra, kommer inte heller växterna att må bra. Jorden tar upp, lagrar och avger näringsämnen, kol och vatten till växterna. Det gäller för träd, buskar, matgrödor och alla andra växter. Utan god jord kan (i princip) ingenting växa. 

Jord är en viktig del i jordens ekosystem. 

Visste du att mängden god jord minskar runtom i världen? Detta är till följd av bebyggelse, föroreningar, att marken kompakteras, erosion, utarmning av jordens organiska innehåll, översvämningar, ras och jordskred.

Använd kompost som täckmaterial i en torktålig trädgård

Undersök din jord

Det är bra att bekanta sig med jorden i sin trädgård för att kunna välja rätt växt till rätt plats, samt för att kunna förbättra jorden om den inte verkar må bra.

Det finns några olika sätt att ta reda på hur jorden i våra trädgårdar mår. Det går att skicka in jord för analys, men man kommer också långt genom att gå ut i trädgården och på egen hand undersöka jorden.

Gräv gropar

Ett sätt är att helt enkelt gå ut och gräva gropar i jorden, på några olika platser i trädgården. Gräv gropar som är minst 40 cm breda och 60-80 cm djupa och har raka kanter så att det går att se jordens skiktningar och struktur. 

Om det är svårt att få ner spaden kan det vara ett tecken på att jorden är kompakterad, eller att det finns mycket sten i jorden.

När du har grävt groparna är det dags att undersöka jorden. Både jordprofilen som syns i groparnas kanter och jorden som du har grävt upp ger ledtrådar om hur jorden mår, jordmånen och dess egenskaper.

Jorden ska lukta friskt av jord. Om det är en otäck lukt så är något fel, det kan vara att jorden är drabbad av syrebrist på grund av att den är vattensjuk, då tar fel sorts bakterier över och skapar en otäck lukt.

Jordens färg avslöjar en del, bland annat kan det ge en fingervisning vilken jordart det är och hur jorden mår. Sandjord är oftast ljusare än lerjord. Blåaktig jord är ett tecken på dålig dränering. Torr jord är ljusare än fuktig jord. En mörk jord är ett tecken på hög mullhalt.

Lär känns din jord genom att gå ut och gräv i den.

Titta på jordprofilen

I gropens vägg syns jordprofilen i genomskärning. I det översta jordlagret som kallas förnan bryts döda växtdelar ner. Här kan du se rester av växterdelar. Under detta lager återfinns det som kallas matjorden. Detta lager kan vara allt mellan ett par cm till en halvmeter djupt, ju djupare desto bättre. Om matjorden är mörk på gränsen till svart är den rik på mull (även kallat humus). 

Finns det skiktningar i jordprofilen? Skarpa skikt i jorden kan påverka växter negativt, eftersom rötterna har svårt att ta sig mellan olika jordskikt, speciellt om skikten är kompakta. 

Om jorden känns porös och delar sig lätt är det troligtvis sandig jord. Om den däremot håller ihop och lätt klumpar sig är det troligtvis en lerjord, detta kallas aggregat. Med aggregat bildas en struktur i jorden som gör transport av luft, koldioxid, näring och vatten underlättas.

Maskar och andra djur i jorden är ett tecken på god jord. Ju fler desto bättre. Maskarna hjälper bland annat till att skapa gångar och hålrum i jorden som underlättar växternas rotutveckling och transport av vatten. Om du inte hittar några maskar i jordern är det ett tecken på kompakt jord eller att det finns för lite organiskt material.

Rulla jorden

Ta upp en jordklump från 20-30 cm djup i groparna du har grävt. Fukta den och bearbeta tills den slutar klibba. Rulla sedan snabbt ut jordklumpen till en rulle, mot en plan yta eller mellan handflatorna. Rulla jorden tills rullen inte kan bli tunnare eller går av. 

Kan du inte rulla jorden alls är jorden sandig med en mycket låg lerhalt. Ju smalare du kan rulla jorden, desto mer lera innehåller den. Om rullen blir 1 mm eller smalare är lerhalten mycket hög, upp till så mycket som 50 % eller mer. Jord med så mycket lera är svår att odla i och vi kan behöva hjälpa till att förbättra jorden genom att öka mullhalten, mer om det längre ner.

Genom att rulla jorden till en så smal rulle som möjligt kan du avgöra hur mycket lera det finns i jorden

Skaktestet

Med hjälp av skaktestet kan du ta reda på vilken jordart du har i trädgården.

Ta en liten spade jord från 20-30 cm djup i groparna du har grävt. Lägg jorden i glasburkar, burkarna ska ha samma diameter. Fyll burkarna med vatten och skaka om ordentligt tills jorden helt har brutits ner till smådelar. Det ska inte finnas några aggregat eller klumpar kvar. Låt burkarna stå i minst två timmar. 

När det har gått två timmar kommer du se att jordpartiklarna har delat sig i olika lager. Analysera innehållet i burken med hjälp av följande information:

• Lerjord: Vattnet är grumligt och det är ett mycket tunt lager jord på botten

• Siltjord: Vattnet är grumligt, men partiklarna har börjat sjunka till botten

• Sandjord: Vattnet är klart och de flesta jordpartiklarna har sjunkit till botten

• Hög mullhalt: Testet visar antingen på lerjord, siltjord eller sandjord, men i jord med hög mullhalt flyter det runt små bitar på vattenytan. Ett tecken på god jord!

Två glasburkar med olika sorters jord i. Den ena innehåller jord som jag grävde upp ur ett hål i marken, den andra innehåller jord från mina upphöjda odlingslådor.

Två glasburkar med olika sorters jord i. Den ena innehåller jord från ett hål i marken, den andra innehåller jord från mina upphöjda odlingslådor.

Två glasburkar fyllda med jord blandat med vatten

Fyll upp burkarna med vatten och skaka om så att jordpartiklarna löser upp sig.

Efter två timmar ser burkarna ut så här. Innehållet har skiktat sig. Vattnet är grumligt med ett tunt lager jord i botten på i båda burkarna, vilket är ett tecken på att jorden är lerig. I den högra burken som innehåller jord från odlingslådorna flyter finns en del bös på ytan, vilket tyder på hög mullhalt – toppen för jord man odlar i!

Dräneringstest

För att testa om jordens dränering fungerar som den ska är det dags att gräva gropar igen. Den här gången gräver du ett par olika gropar på olika platser i trädgården som är cirka 50 cm breda och 30 cm djupa. Fyll groparna med vatten ända upp till marknivån och ta sedan tid hur lång tid det tar tills vattnet har sjunkit undan. 

• Om det tar 10-15 minuter fungerar jordens dränering bra. Det är troligtvis sandig jord.

• Om det tar 30 minuter är det en optimal balans mellan jordens dränerade förmåga samt jordens förmåga att hålla vatten.

• Om det tar 60 minuter eller mer är det ett tecken på att dräneringsförmågan är dålig, vilket kan bero på att det är en styv lerjord eller att jorden är kompakterad. Om den är kompakterad krävs att jorden luckras upp ordentligt.

Detta test ska göras på en dag när det inte regnar.

undersök jordens dräneringsförmåga genom att fylla ett grävt hål i jorden med vatten

Här är gropen precis fylld med vatten.

Så här ser det ut efter en liten stund när lite vatten har sjunkit undan

Efter en timme är det fortfarande mycket vatten kvar i gropen, vilket i det här fallet beror på att det är mycket lera i jorden.

Hur kan vi förbättra jorden?

Det korta svaret är:

Mata jorden med organiskt material och stör den så lite som möjligt. 

Det lite längre svaret är: 

Imitera naturens ekosystem. På hösten faller löven och lägger sig som ett täcke över jorden, maskarna drar ner löven, ger jorden näring och gör gångar som luckrar upp och syresätter jorden.

Du kan härma efter ekosystemet i trädgården genom att inte städa så noga i rabatter och köksträdgård, samt mata jorden med kompost, löv, gräsklipp och annat organiskt material. Du kan mata jorden antingen genom att täckodla, det vill säga lägga ett cirka 5-10 cm tjockt lager organiskt material ovanpå jorden, eller genom att gräva ner materialet i jorden.

Det bästa är om du lägger materialet ovanpå jorden, då bevarar du jordstrukturen som maskar och annat mikroliv i jorden har byggt upp. Genom att störa jorden så lite som möjligt, genom att inte gräva onödigt mycket, bevaras bland annat maskgångar som underlättar transport av vatten och gör det lättare för rötterna att utvecklas. 

Både lerjord och sandjord mår bra av att organiska material tillsätts i jorden, eftersom det ökar jordens mullhalt. I en sandig jord hjälper mullen att hålla fukt och näring och i en lerig jord gör mullen att jorden blir lättare och att syre lättare kommer ner i jorden.

Om det är en styv lerjord eller kompakterad jord behöver den luckras på något sätt innan växterna planteras. Detta kan till exempel göras genom att gå igenom jorden med en grep eller bredgrep. Med hjälp av täckodling och tillförsel av mull kommer jorden att luckras med hjälp av maskar och annat djurliv i jorden, men om jorden är väldigt styv eller kompakterad behöver den åtgärdas innan.

Slutligen vill jag tipsa om dokumentären Kiss the ground som finns att se på Netflix, som handlar just om markens funktioner, utmaningar och vad vi kan göra för att rädda den. Se den! Filmen handlar bland annat om hur vi genom att ta hand om jorden kan rädda hotade ekosystem, säkerställa tillgång till mat och hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. Se den!

Sarah Berger Kullberg Trädgårdsdesigner Örebro

/Sarah

Här på bloggen delar jag med mig av tips om trädgårdsdesign, odling och allt möjligt som har med trädgård att göra. Hunden Evi och naturupplevelser är andra stora intressen. Bor och är uppvuxen i Örebro. 

Vikten av god jord
Inga kommentarer

Skriv en kommentar